Algemene Voorwaarden


Activiteiten en doelstelling

BodyEvolve is een specialist op het gebied van bewegen, gezonde leefstijl en vitaliteit.

Definities:

Trainer: De ondernemer (Divo) Radivoje Suntov

Trainee: De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.

Training: De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de trainee zich heeft ingeschreven bij BodyEvolve voor het deelnemen aan één of meerdere Pakketten en zijn van toepassing op ieder Pakket.

Aansprakelijkheid

Ieder gebruik van de diensten van BodyEvolve geschiedt op eigen risico. Iedere deelnemer dient zichzelf ervan te vergewissen of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

De trainee staat ervoor in dat hij alle medische informatie ten behoeve van de trainingen volledig en naar waarheid meldt en tijdens zijn deelname de trainer inlicht van nieuwe cruciale medische informatie. BodyEvolve is gerechtigd om het deelname van de trainee niet aan te gaan dan wel te ontbinden indien het op basis van de mondelinge of schriftelijke verkregen informatie van oordeel is dat het volgen van het van trainings-, coaching- of voedingsprogramma voor de trainee onverantwoord is. Ook indien BodyEvolve op basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het verantwoord is om de trainee aan het van trainings-, coaching- of voedingsprogramma deel te laten nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de deelnemer. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de trainee zelf om te beoordelen, of door een medisch specialist te laten beoordelen, of er medische of andere reden zijn waarom hij niet in staat zou zijn om trainingen, coaching programma's, of voedingsprogramma's te volgen.

De trainee onderwerpt zich aan de door zijn trainer of coach gegeven instructies en vastgestelde veiligheidsmaatregelen. Indien de trainee de instructies overtreedt, is zulks een reden om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van de trainee om het trainingsbedrag over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

Voor elke door BodyEvolve aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. BodyEvolve kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

BodyEvolve is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan een traject . De trainee is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van BodyEvolve.

BodyEvolve is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of veroorzaakt door het verzwijgen van medische- en of psychische problemen van trainee.

Inhoud en duur van de overeenkomst

Voor ieder traject geldt dat deze ingaat op de dag dat de eerste training plaatsvindt. Voor de verschillende trajecten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor:


Personal Training aan Huis

  1. Bronze Pakket 1x per week/ minimum afname 10 lessen . De trainingen dienen binnen een periode van maximaal 12 weken te worden opgenomen.
  2. Silver Pakket 2x per week/ minimum afname 20 lessen . De 20 trainingen dienen binnen een periode van maximaal 13 weken te worden opgenomen.
  3. Gold Pakket 3x per week/ minimum afname 30 lessen . De 30 trainingen dienen binnen een periode van maximaal 15 weken te worden opgenomen.
  4. Flexibel pakket . De trainings afname en duratie word in overleg met de trainee besproken.


Trainingen die niet binnen deze periode worden opgenomen komen te vervallen, alleen met overleg en goedkeuring van de trainer kunt u lessen inhalen. Indien de inhaallessen niet mogelijk zijn vervallen de lessen.

Bij tussentijdse opzegging blijft u het gehele pakketgeld verschuldigd. 

Trainen met meerdere personen

Het is mogelijk om samen met anderen te trainen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  1. Iedere trainee dient de algemene voorwaarden te accepteren.
  2. Er wordt één factuur verstuurd per koppel/groep.
  3. Alle trainees gaan de verplichting aan voor de gehele contractperiode en voor alle trainingen. Trainingen waarbij één of meerdere trainees afwezig zijn hebben hetzelfde tarief als trainingen waarbij iedereen aanwezig is.

Pauzeren van de overeenkomst

Als het traject niet binnen de vastgestelde termijn kan worden afgerond, kan de trainee de overeenkomst in overleg met BodyEvolve pauzeren. De vervaltermijn van de openstaande trainingen wordt dan verlengd met maximaal 3 maanden. Indien verlenging niet word geaccepteerd door BodyEvolve vervalt het pakket. Het recht op trainingen van trajecten die niet schriftelijk worden gepauzeerd en geaccepteerd en die niet binnen de maximale periode worden opgenomen, komt te vervallen.

Afzeggen en inhalen

Afzeggen van een training dient minimaal 24 uur tevoren aan uw personal trainer te worden gedaan en dient bij voorkeur per whatsapp/sms te geschieden. Niet tijdig afgezegde afspraken komen te vervallen. Het is aan de trainee om inhaallessen in te plannen met de trainer. Als u geen inhaalles plant met de trainer vervalt de les alsnog.

Betalingen

Betaling van het overeengekomen trainingsbedrag moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum worden voldaan op de rekening van R Suntov, rekeningnummer NL48INGB0005706927. U mag de betaling ook contant binnen 14 dagen na afname van de eerste les voldoen . 

Als basis geldt dat alle bedragen te zien op de website als voorbeeld dienen en het bedrag in overleg met de trainer definitief worden.

Het bedrag van de pakketten kan eenzijdig door BodyEvolve worden aangepast, afhankelijk van onder andere kostprijsfactoren. BodyEvolve heeft het recht eenzijdig het bedrag voor de pakketten te verhogen of verlagen na voltooiing van een pakket. Deze verhoging zal evenwel tijdig aan de trainee worden meegedeeld. De trainee heeft het recht om de nieuwe overeenkomst niet te accepteren indien hij/zij het gewijzigde bedrag niet wenst te accepteren.

BodyEvolve

Betaling vindt vooraf plaats met een eenmalige betaling. Reiskosten en eventuele parkeerkosten worden hierin berekend.


Wijzigingen Algemene Voorwaarden

BodyEvolve heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. BodyEvolve zal de trainee per e-mail of via de website hierover informeren.

De trainee heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen indien hij het niet eens is met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, binnen 30 dagen nadat de trainee op de hoogte is of had kunnen zijn over de wijziging van de Algemene Voorwaarden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor de trainee uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. Indien de trainee op de hoogte is gebracht of had kunnen zijn van de gewijzigde Algemene Voorwaarden en (binnen voornoemde 30 dagen) gebruik blijft maken van de diensten van BodyEvolve, dan wordt ervan uitgegaan dat de trainee akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.